Hopfenanalysen

hops_id216
NameAfri­can Queen 
Alpha­säu­re14.0 — 17.0 %
Betasäu­re3.9 — 5.6 %
Cohu­mu­lon26.5 — 30.1 %
Aro­ma­öl1.3 %
Myr­cen28.4 %
Far­ne­sen4.9 %