Malze

NameCrys­tal Malt 10°L
Ande­re NamenKara­mell­malz Hell
Kate­go­rieMalz
Mai­sche1
Beschrei­bungSüß­li­cher, mil­der Kara­mellge­schmack und gol­de­ne Far­be Nut­zung: Hel­les Lager, Hel­les Ale
Far­be25 EBC
Poten­ti­al1.034 SG
Extrakt lufttr.82.7 %
EVG80.0 %