Malze

NameKara­mell­malz dun­kel Typ III
Ande­re NamenCrys­tal, CARAMÜNCH® III, CARAMUNICH® III
Kate­go­rieMalz
Maxi­mal­an­teil10.0 %
Mai­sche1
Beschrei­bung* Erhö­hung der Voll­mun­dig­keit * Inten­si­vie­rung des Mal­za­ro­mas * vol­ler, run­der Geschmack * sat­te­re Bier­far­ben Ein­satz: * dunk­le Bie­re * Fest­bie­re * Malz­bie­re * Nähr­bie­re * Schank­bie­re * Leichtbiere
Far­be150 EBC
Poten­ti­al1.033 SG
Was­ser6.5 %
Extrakt lufttr.82.3 %
EVG80.0 %