Malze

NameIREKS Kara­mell Palisander
Ande­re NamenKara­mell­malz dun­kel Typ II
Kate­go­rieMalz
Maxi­mal­an­teil15.0 %
Mai­sche1
Beschrei­bungröt­li­che Farb­kom­po­nen­ten und kräf­ti­ge Kara­mell­no­ten und dezen­te Röstaromen
Far­be120 EBC
Poten­ti­al1.033 SG
Extrakt lufttr.82.3 %
EVG80.0 %