Malze

NameIREKS Kara­mell Birke
Ande­re NamenKara­mell­malz Extrahell
Kate­go­rieMalz
Maxi­mal­an­teil30.0 %
Mai­sche1
Beschrei­bungVer­bes­se­rung der Schaum­sta­bi­li­tät und Voll­mun­dig­keit bei mäßi­ger Varia­ti­on der Bierfarbe
Far­be13 EBC
Poten­ti­al1.035 SG
Extrakt lufttr.83.1 %
EVG80.0 %