Malze

NameEichen­rauch-Wei­zen­malz
Kate­go­rieMalz
Her­kunftWey­er­mann
Maxi­mal­an­teil80.0 %
Mai­sche0
Beschrei­bungEin­satz: Wei­zen­bie­re Rauch-Wei­zen­bie­re­Wei­zen­bie­re Rauch-Wei­zen­bie­re Hefe-Wei­zen Rauch­bie­re Grät­zer Bier Ales Hefe-Wei­zen Rauch­bie­re Grät­zer Bier Ales
Far­be5 EBC
Poten­ti­al1.039 SG
Extrakt lufttr.84.8 %
EVG80.0 %